Korrekt tid:
Replace the above value with the actual URL of the clock.txt file-->
 

TAKSTREGULATIV

Fastsatt av Møre og Romsdal fylkeskommune
Gjelder fra 01.01.2004

For informasjon om billettpriser: se under de enkelte ruter - Takster


1. GENERELT

Alle   ha gyldig billett/reisebevis under reisen.

For FLYBUSSEN er det egne takstregler.

2. ENKELTBILLETTER

Prisene framgår av gjeldende taksttabell.  Billettene betales ved påstigning.  Ta godt vare på billetten under reisen.

2.1 Barnebillett

Barnetakst er 50% av voksen takst avrundet oppover til nærmeste hele krone.  Inntil fylte 4 år reiser barn gratis dersom det ikke kreves eget sete.  Barn under 4 år som reiser alene eller i følge med barn under 4 år må løse billett. Når barn i barnehager reiser på bussen skal også barn under 4 år betale, men et barn pr. voksen reiser gratis.  Barnetakst skal betales fra og med fylte 4 år inntil fylte 16 år.  Fra og med den dagen man fyller 16 år skal det betales voksen billett.  Har man miljøkort for barn, gjelder dette ut den måneden man fyller 16 år.  Legitimasjon skal forevises på forespørsel fra sjåfør i tvilstilfelle.

2.2 Honnørbillett

Honnørbillett er lik barnetakst for den aktuelle strekningen.  Ordningen gjelder norske og utenlandske statsborgere bosatt i Norge og omfatter:

a)                  personer over 67 år (gjelder også alle statsborgere bosatt i EU-land)

b)                 uføre som har uførepensjon etter lov om folketrygd

c)                  blinde

d)                 ektefelle /samboer i følge med person som har rett til honnørbillett etter pkt. a, b og c

e)                  registrerte partnere i samsvar med partnerskapsloven av 30. april 1993 får honnørbillett på samme vilkår som ektefelle i følge med person som har rett til honnørbillett etter pkt. a, b og c

f)                   følgeperson for funksjonshemmet har rett til fri reise med framvisning av gyldig kort. Følgepersonbevis blir utstedt av kommunen, som bekrefter at kortholder er avhengig av følgeperson for å kunne delta på kultur, fritidsarrangement eller bruke offentlige transportmidler.  På kortet skal det stå. ”Eier av dette kortet har rett til å ta med følge gratis”.

De som har krav på honnørbillett skal legitimere seg med Postverkets identitetskort, pass, bankkort eller førerkort. Det samme gjelder for ektefelle. Personer som ikke har fylt 67 år, men som har uførepensjon, skal i tillegg vise legitimasjon fra Trygdekontoret.  Blinde skal vise legitimasjon fra Norges Blindeforbund eller Vestlandske Blindeforbund.

Honnørrabatt gis ikke på månedskort, miljøkort eller andre rabatterte billettformer.

2.3 Militære og sivile tjenestepliktige

For vernepliktige menige, korporaler og sivile tjenestepliktige gis det 50% rabatt (lik barnetakst) ved framvisning av vernepliktsbok.  Minstetakst er minstetaksten for voksen enkeltbillett.  Gjelder også HV-personell i uniform eller med gyldig legitimasjon.  Det gis ingen rabatt for HV-ungdom.

2.4 Grupperabatt/minigrupperabatt

Når to eller flere som reiser sammen, løser felles billett og strekningen er mer enn 40 km, får  man 25% rabatt.  Minigrupperabatt gjelder bare for ordinær voksen og barnetakst, og kan ikke brukes sammen med allerede rabatterte billettformer.

2.5 Skole og studentrabatt

Skoleelever og studenter får 50 % rabatt på reiser over 70 km på alle ruteselskapene i M&R fylke.  Viderer får skoleelever og studenter 40 % rabatt på månedskort i fylket. Skole eller studiebevis må legges fram.  Øvre aldersgrense for ordningen er 30 år.

2.6 Nattruter

Det er egne pristabeller for nattruter.  Miljøkort eller andre rabatterte kort kan ikke benyttes.

 

2.7 Fri reise

·        Ledsager til funksjonshemmet (se 2.2)

·        Barn i barnevogn

·        Stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer med årskort for fri reise

·        Hund

 

2.7 Overgangsbilletter/overgangsordninger

Ved overgang til Nettbuss Ålesund sine ruter eller til Sularuta brukes overgangsbilletter.  Ordningen gjelder ikke FLYBUSSEN og langrutene.

Enkeltbilletter:              Billett for hele reisestrekningen slås i billettmaskinen.  Overgangsbilletten er da gyldig i en time fra ankomst overgangsholdeplass, men gjelder ikke returreise.  Det er tillatt å gå av bussen for viderereise i samme rute innenfor en time.

 

3. SKOLEKORT/SKOLEREISER

Egne retningsinjer for bruk av skolereisekort utleveres til skoler og elever.

Elever som ikke kan framvise skolereisekort, skal betale vanlig billett.

4. KORT

4.1. Miljøkort

Elektroniske miljøkort utstedes første gang hos Nettbuss Ålesund. Kortet fornyes på bussen.  Miljøkort gjelder fra dato til dato og for et ubegrenset antall reiser innenfor 30/31 dager.  Kortet gjelder ikke på nattbussen og FLYBUSSEN.  Miljøkort kan ikke benyttes på langrutene, uansett strekning. Miljøkortet er personlig og kan ikke benyttes av andre enn den det er utstedt for.  Ødelagte kort erstattes mot kostpris,  p.t. kr 80,-.  Ved misbruk av miljøkort, blir kortet inndratt og man må betale et gebyr på kr. 100,- for barnekort og kr. 200,- for voksne for å få utlevert kortet på nytt.

 

4.2 Verdikort (plastkort med magnetstripe)

Det gis 16,7% rabatt på elektroniske verdikort for voksen.

Verdikort kan ikke benyttes på FLYBUSSEN eller nattbussen.

Verdikort kan kjøpes/fornyes på bussen.

4.3 Ungdomskort

Ungdomskortet gir et ubegrenset antall reise innen Møre og Romsdal fylke i den perioden kortet gjelder, vanligvis 30 dager. Kortet gjelder for aldersgruppen 16 – 19 år. Kortet gjelder på buss, hurtigbåt og ferge.  Kortet gjelder ikke på Flybussen, Nattbussene og ekspressbussene mellom Molde/Ålesund  og Oslo. 

5. REFUSJONER

Alle krav om refusjoner skal henvises til Nettbuss Ålesund sitt kontor i Vågaveien 25.  Hvis det oppdages feil på kort, kan sjåføren ta inn kortet.  Sjåførene skal da be om navn og kontonummer.  Eventuelle restbeløp blir sendt til kunden.

Miljøkort

Månedskort: 

Miljøkort/månedskort innløses i den perioden det er gyldig for. Refusjon regnes som om verdikort er benyttet t.o.m. den dagen kortet blir innlevert (postlagt) til Nettbuss Ålesund.  Refusjon blir beregnet slik: To reiser pr. dag minus 16,7%.

Miljøkort som p.g.a. sykdom ikke kan benyttes, skal dersom det kreves refusjon, innleveres til Nettbuss Ålesund.  Refusjon blir gitt mot legeerklæring med 1/30 av miljøkortprisen pr. dag kortet ikke er benyttet.  Kortet blir beregnet som benyttet til og med innleveringsdagen.

Ved tap av miljøkort kan det gis refusjon ved framvisning av gyldig kvittering.  Når Nettbuss Ålesund mottar salgskvittering blir kortet sperret for bruk.  Refusjonsregler som overfor, men minste refusjonsbeløp er p.t. kr. 60,- Nytt kort utstedes mot kostpris,  p.t.kr. 80,-.

Verdikort:       Restverdi på kortet blir refundert.

6. REISEGODS

Fri reise for vanlig bagasje, barnevogner, triller og ski.  Sykler tas med dersom det er plass. Sykler betales med barnetakst, men minstetakst som for minstetakst for voksne.  Ingen rabattkort.  Maksimaltakst er kr. 30,-.

 
   
Nettbuss Ålesund , Postboks 5153 Larsgården, 6021 Ålesund - Tfl: 70 13 68 00 - Fax 70 13 68 50